Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu Přejít k vyhledávání

Doprava zdarma při nákupu nad 599 Kč (DPD, Zásilkovna)
U malých zásilek zvýhodněná cena Zásilkovny - 49 Kč

Zavřít

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU MOJECALIBRA.CZ

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1.1. Tyto obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb (dále jen "Obchodní podmínky") upravují smluvní vztahy mezi společností NOVIKO s.r.o., se sídlem Palackého třída 537/163, Medlánky, 612 00 Brno, IČ: 284 33 092, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 61588 (dále také jako "Prodávající") a fyzickými osobami, které jsou ve smluvním vztahu s Prodávajícím v postavení kupujícího zboží, výrobků nebo služeb (dále také jako "Kupující") při prodeji produktů, zboží či služeb (dále též souhrnně jako "Produkty" či "Zboží") v internetovém obchodě www.mojecalibra.cz (dále jen „E-shop mojecalibra.cz“)

  KONTAKTY E-shopu mojecalibra.cz:
  linka zákaznického servisu:             +420 702 262 856
  e-mail:                                              eshop@mojecalibra.cz

  1.2. Tyto Obchodní podmínky se vztahují pouze na případy, kdy je Kupující spotřebitelem a nakupuje Zboží přes E-shop mojecalibra.cz. Spotřebitelem se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

  1.3. Právní vztahy výslovně neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí příslušnými právními předpisy, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), příp. zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

  1.4. Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Prodávajícím a Kupujícím v souladu s ustanoveními § 1751 odst. 1 OZ a stávají se nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím, která na obsah těchto Obchodních podmínek odkáže. Tyto Obchodní podmínky určují část obsahu smlouvy, pokud smlouva nestanoví výslovně jinak.

  1.5. Znění těchto Obchodních podmínek dostane Kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu. 
 2. KUPNÍ SMLOUVA

  2.1. Návrhem na uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného Zboží Prodávajícím na webových stránkách – v E-shopu mojecalibra.cz. Přijetí objednávky Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním e-mailem na Kupujícím zadaný e-mail, avšak na vznik kupní smlouvy toto potvrzení o přijetí objednávky nemá vliv. Prodávající si tímto vyhrazuje, že je oprávněn zrušit objednávku nebo její část, pokud se Zboží již nevyrábí, nedodává, příp. se výrazným způsobem změnila cena dodavatele Zboží, nebo se u Zboží zobrazuje zjevně chybná cena.

  2.2. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce a řídí se českým právním řádem.

  2.3. Před zasláním objednávky je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

  2.4. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací objednávky), jež je zasláno Kupujícímu elektronickou poštou na jeho zadaný e-mail. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

  2.5. Dále upozorňujeme, že smlouva není uzavřena, pokud zde existují pochybnosti o skutečné identitě Kupujícího nebo v případě zjevných chyb v uváděných informacích o Zboží nebo cen, včetně omylu, kterého kupující využil. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku Zboží se zjevně nesprávnou cenou. Za zjevně nesprávnou cenu se považuje cena Zboží, která je nápadně nižší než cena obvyklá a zároveň nebyla Prodávajícím zvlášť snížená oznámením v propagačních materiálech Prodávajícího.

  2.6. Výše popsaným postupem vedoucím k uzavření kupní smlouvy Kupující potvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Webová stránka E-shopu Mojecalibra.cz obsahuje zřetelnou možnost VOP před odesláním objednávky prostudovat.

  2.7. Náklady na použití prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy nese Kupující.
 3. UŽIVATELSKÝ ÚČET

  3.1. Po provedené registraci Kupujícího na E-shopu mojecalibra.cz může Kupující přistupovat do svého uživatelského účtu. Uživatelský účet obsahuje údaje o Kupujícím a historii jeho objednávek. V případě, že to E-shop mojecalibra.cz umožňuje, může Kupující provádět objednávání Zboží bez registrace.

  3.2. Při registraci na E-shopu mojecalibra.cz a při objednávání Zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny své údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.

  3.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen použitím uživatelského jména a hesla. Kupující je oprávněn použít pro registraci a přihlášení i účty třetích stran (Facebook, Google).

  3.4. Kupující je oprávněn kdykoliv zrušit svůj uživatelský účet.

  3.5. Dostupnost uživatelského účtu může být omezena za účelem nutné správy rozhraní.
 4. DODANÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

  4.1. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu předá Zboží a umožní mu k němu nabýt vlastnické právo a Kupující se zavazuje, že Zboží převezme a zaplatí za ně Prodávajícímu kupní cenu.

  4.2. Má-li Prodávající Kupujícímu věc odeslat, je Kupujícímu odevzdána v okamžiku, kdy ji Prodávající Kupujícímu nebo jím určené osobě předá dopravce. Určil-li však dopravce Kupující, aniž mu byl prodávajícím nabídnut, je věc Kupujícímu odevzdána v okamžiku, kdy ji Prodávající předá tomuto dopravci; práva Kupujícího vůči dopravci tím nejsou dotčena.

  4.3. Prodávající Kupujícímu odevzdá Zboží i doklady, které se k věci vztahují a umožní Kupujícímu nabýt vlastnické právo ke Zboží v souladu s kupní smlouvou.

  4.4. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem až po úplném zaplacení kupní ceny. Stejně se toto pravidlo použije v případě zakoupení licence či služby.

  4.5. Prodávající předá Kupujícímu Zboží v dohodnuté množství, jakosti a provedení. Není-li ujednáno, jak má být Zboží zabaleno, zabalí Prodávající Zboží podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování Zboží a jeho ochranu. Stejným způsobem opatří Prodávající Zboží pro přepravu.

  4.6. Způsob dodání Zboží je určen v objednávce. Pokud není písemně dohodnuto jinak, jde úhrada dopravného k tíži Kupujícího a jeho výše bude stanovena v objednávce. Kupující přebírá nebezpečí vzniku škody na Zboží jeho převzetím. Jednotlivé způsoby dopravy/dodání jsou nabídnuty podle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb a s ohledem na kapacitu a dojezdové možnosti.

  4.7. Dodací lhůty se prodlužují v případě neočekávaných, Prodávajícím nezaviněných skutečností. Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost splnění dodávky v důsledku vyšší moci, vč. výskytu epidemie, války, narušení dodavatelských řetězců apod. Prodávající je v těchto případech povinen o této skutečnosti informovat Kupujícího a má právo buď prodloužit dodací lhůtu nebo odstoupit od smlouvy.

  4.8. Prodávající je oprávněn i k částečným dodávkám Zboží.

  4.9. Během převzetí zásilky se Zbožím provede Kupující kontrolu zásilky a neporušenost obalů. V případě doručení zjevně poškozené zásilky má Kupující právo tuto zásilku nepřijmout, v tomto případě ihned sepíše o této skutečnosti protokol s přepravcem, resp. osobou předávající Zboží. V případě pozdějšího zjištění, nejpozději však do 3 (třech) pracovních dnů od doručení zásilky, oznámí tuto skutečnost Kupující Prodávajícímu. Pokud neoznámí Kupující zjevné vady množství, jakosti nebo vyhotovení Zboží ve lhůtě podle tohoto odstavce, má se za to, že Zboží bylo dodáno bez zjevných vad a v množství dohodnutém v kupní smlouvě.

  4.10. V případě dodání objednaného Zboží v menším než objednaném množství, Kupující přijme takto dodané Zboží, podepíše dodací list a uvede na něm tuto skutečnost. Prodávající následně podle svých provozních možností bez zbytečného odkladu dodá Kupujícími nedodané množství Zboží.

  4.11. Dodá-li Prodávající větší množství Zboží, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže Kupující bez zbytečného odkladu takové větší množství Zboží odmítne.

  4.12. Produkty či Zboží, jejichž výroba či dodávky byly ukončeny, dodává Prodávající pouze do vyprodání zásob Prodávajícího.

  4.13. Pokud je se Zbožím poskytován jakýkoli dárek, který Kupující nevyužije, je Kupující povinen kontaktovat Prodávajícího předem a informovat ho, že o dárek nemá zájem. V takovém případě bude Kupujícímu prodáno Zboží bez tohoto dárku. Pokud se tak nestane, Kupující je v případě odstoupení od smlouvy povinen tento dárek vrátit.
 5. BEZPEČNOST A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  5.1. Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů Kupujícího ze strany se použijí tyto Zásady ochrany osobních údajů.
 6. CENY

  6.1. V E-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tzn. včetně DPH, příp. všech dalších daní a poplatků, které musí Kupující - spotřebitel pro získání Zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné apod., které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku a jejich výše se odvíjí od volby Kupujícího.

  6.2. Kupující dostane Zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky Zboží.

  6.3. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního Zboží nebo po dobu časově určenou.

  6.4. Ceny Zboží nezahrnují náklady na dopravu či balení Zboží (Produktů).

  6. 5. V případě poskytování akčních cen/slev na vybrané Zboží je Prodávající oprávněn kupní cenu daného akčního/zlevněného Zboží (vč. DPH) zaokrouhlit na celé koruny. Je tedy možné, že u kupní ceny dojde k minimální odchylce od prezentovaného procentuálního vyjádření akční slevy na dané Zboží.
 7. PRÁVO KUPUJÍCÍHO (SPOTŘEBITELE) ODSTOUPIT OD SMLOUVY

  7.1. Pokud byla kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v E-shopu mojecalibra.cz), má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 (čtrnácti) dnů ode dne převzetí zboží. Je-li předmětem závazku koupě zboží, končí lhůta pro odstoupení od smlouvy uplynutím čtrnácti dnů ode dne, kdy Kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezme zboží, nebo a) poslední kus Zboží, objedná-li Kupující v rámci jedné objednávky více kusů Zboží, které jsou dodávány samostatně, b) poslední položku nebo část dodávky Zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo c) první dodávku Zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka Zboží po ujednanou dobu.

  7.2. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě/-ách uvedené/-ých v předchozím odstavci. Kupující může odstoupit od smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči Prodávajícímu.

  7.3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může Kupující využit rovněž vzorový formulář.

  7.4. Odstoupení od smlouvy spolu se Zbožím zasílejte na adresu:

  Noviko s.r.o.
  Letiště Brno-Tuřany 964/13
  627 00 Brno-Tuřany
  Česká republika

  7.5. Odstoupí-li Kupující od smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, Zboží, které od něho obdržel, vč. případných dárků/bezplatných plnění, ledaže Prodávající Kupujícímu nabídl, že si Zboží sám vyzvedne. Zboží by mělo být vráceno Prodávajícímu (ne na dobírku) kompletně zabalené, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození.

  7.6. Náklady vrácení Zboží nese Kupující.

  7.7. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy:
  a) o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy,
  b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  c) o dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla ujednána v době uzavření smlouvy s tím, že dodání je možné uskutečnit až po uplynutí třiceti dnů a jejichž skutečná hodnota závisí na výchylkách trhu nezávislých na vůli podnikatele,
  d) o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,
  e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  f) o neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby,
  g) o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil,
  h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej spotřebitel porušil,
  i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání,
  j) o ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období,
  k) uzavírané na základě veřejné dražby podle jiného zákona, které může být spotřebitel fyzicky přítomen, nebo
  l) o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká, a podnikatel mu poskytl potvrzení podle § 1824a odst. 1 a 2 nebo § 1828 odst. 3 a 4. OZ.

  7.8. Kupující odpovídá Prodávajícímu pouze za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se Kupující seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží. Je-li vrácené Zboží poškozeno, je Prodávající oprávněn vůči Kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty Zboží a odečíst jej od vrácené částky.

  7.9. Odstoupí-li Kupující od smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání Zboží vzniklé v důsledku Kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený Prodávajícím), všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy Prodávající přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí Kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

  7.10. Odstoupí-li Kupující od smlouvy, Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než obdrží Zboží, nebo než mu Kupující prokáže, že Zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.
 8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

  8.1. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí obecně závaznými právními předpisy.

  8.2. Práva a povinnosti související s odpovědností Prodávajícího za vady upravuje rovněž Reklamační řád pro prodej zboží v E-shopu mojecalibra.cz. Odesláním objednávky Prodávajícímu Kupující potvrzuje, že byl řádně informován o podmínkách a způsobu reklamace Zboží, včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit.
 9. RŮZNÉ
  9.1. Přijetím těchto obchodních podmínek Kupující potvrzuje, že si tyto Obchodní podmínky řádně prostudoval, že neobsahují žádná pro něj nepřijatelná ustanovení a jako takové je bez výhrad přijímá.

  9.2. Tyto Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce, který je rozhodující i pro jejich výklad. Pokud vztah založený předmětnou smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak se Prodávající a Kupující dohodli, že se vztah řídí českým právem.

  9.3. Jednotlivá ujednání odchylující se od těchto Obchodních podmínek musí mít písemnou formu.

  9.4. V případě, že některé ustanovení těchto Obchodních podmínek je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto Obchodních podmínek tím není dotčena. Neúčinné ustanovení se nahradí platným, účinným a vymahatelným ustanovením, které v co největší míře zachovává hospodářský účel zamýšlený neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným ustanovením.

  9.5. Tyto Obchodní podmínky jsou účinné a závazné pro smluvní vztahy uzavřené ode dne 6. 1. 2023. Tyto Obchodní podmínky jsou rovněž zveřejněny na webových stránkách mojecalibra.cz a nahrazují předchozí obchodní podmínky Prodávajícího. Prodávající je oprávněn tyto Obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu měnit.

  9.6. V souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je Kupující spotřebitel oprávněn iniciovat zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení sporu, u kterého může spotřebitel iniciovat zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu, je v případě sporu s Prodávajícím Česká obchodní inspekce nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, uvedený seznamu vedeným ministerstvem. Kontaktní údaje: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Email: adr@coi.cz; Web: adr.coi.cz.

  9.7. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele. V návrhu musí být identifikovány strany sporu, musí obsahovat úplné a srozumitelné vylíčení skutečností, musí být uvedeno, čeho se navrhovatel (spotřebitel) domáhá, uvedeno datum, kdy navrhovatel uplatnil své právo, které je předmětem sporu u prodávajícího poprvé, návrh musí být datován a podepsán. Návrh musí dále obsahovat prohlášení, že v dané věci nerozhodl soud, nebyl vydán rozhodčí nález a nebyla uzavřena dohoda stran v rámci mimosoudního řešení sporu a ani nebylo zahájeno řízení před soudem, rozhodčí řízení nebo mimosoudní řešení spotřebitelského sporu podle zák. o ochraně spotřebitele. K návrhu se dále přikládá doklad o tom, že spor se nepodařilo vyřešit mezi spotřebitelem a prodávajícím přímo (např. zamítnutí reklamace). Návrh lze podat i elektronicky přímo na internetových stránkách příslušného subjektu mimosoudního řešení sporu. Návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu lze podat nejpozději do 1 roku, ode dne, kdy uplatnil spotřebitel právo u Prodávajícího poprvé. V průběhu mimosoudního řešení spotřebitelského sporu nemusí být jeho strany (spotřebitel a prodávající) právně zastoupeny. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu není zpoplatněno, strany sporu si ale svoje náklady nesou samy.