Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu Přejít k vyhledávání

Doprava zdarma při nákupu nad 599 Kč (DPD, Zásilkovna)
U malých zásilek zvýhodněná cena Zásilkovny - 49 Kč

Zavřít

Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A INFORMACÍ

1. Úvodní ustanovení

Tyto „Zásady ochrany osobních údajů“ platí pro služby poskytované společností NOVIKO s.r.o., IČO: 284 33 092, se sídlem Palackého třída 537/163, Medlánky, 612 00 Brno a společností NOVIKO Animal Health s.r.o., IČO: 283 17 106, se sídlem Palackého třída 537/163, Medlánky, 612 00 Brno (dále jako „Správce“).

Obě společnosti jsou zároveň společně s dalšími společnostmi členem skupiny Covetrus, v jejímž rámci může dojít mezi vybranými společnostmi k předávání vašich osobních údajů za účelem vnitřní správy, např. vyřizování vašich objednávek, podnětů.

Smyslem těchto Zásad je poskytnout Vám informace zejména o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout, kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které zpracovávám, a jaká jsou Vaše individuální práva v oblasti ochrany osobních údajů.

Tyto zásady informují o způsobu, povaze a účelu zpracování osobních údajů, které od Vás získáváme při provozování E-shopu mojecalibra.cz.

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zpracování Vašich osobních údajů Správcem probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a v souladu se zákonem 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto zásady mohou doplňovat již poskytnuté informace o zpracování osobních údajů nebo Váš souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám v některých případech již udělili. Ve všech případech platí, že Vámi udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Tam, kde to právní předpisy vyžadují, vyžádáme si ke zpracování Vašich osobních údajů Váš souhlas. Souhlas se zpracováním osobních údajů přitom můžete kdykoliv odvolat např. odhlášením z odebírání informací o produktu/newsletteru.

2.  Zdroje, typy a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Řídíme se zásadou, že budeme shromažďovat pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro specifikované účely. Je vždy na Vás, jaké své osobní informace nám poskytnete. Poté se ale může stát, že nebudeme schopni poskytnout objednané služby. Např. bez uvedení adresy pro doručení Vám například nemůžeme zasílat žádné zásilky. Pokud jsou však v souvislosti s naší službou nutné jen určité (povinné) údaje, upozorníme Vás na to vhodným označením.

Zdroje osobních údajů, které nám poskytujete, jsou různé. Vaše osobní údaje nám poskytujete např. při registraci na E-shopu mojecalibra.cz, tj. při vytváření Vašeho uživatelského účtu nebo při registraci k odebírání novinek (newsletteru). Dále pokud využíváte náš internetový obchod, např. když vybíráte nebo objednáváte nabízené zboží. Můžete nám poskytovat Vaše osobní údaje např. i při chatování se zákaznickým servisem, při Vašem osobním kontaktu s našimi pracovníky, při používání některého z našich produktů nebo služeb, nebo např. během Vaší účasti na akcích nebo účasti na průzkumech pořádaných Správcem.

Při Vašich nákupech zpracováváme zejména Vaše identifikační a kontaktní osobní údaje, tj. oslovení, jméno, příjmení, doručovací nebo jinou kontaktní adresu pro dodání Vaší objednávky a plnění našeho smluvního vztahu, dále např. číslo bankovního účtu při vracení peněz. Dále zpracováváme Vaše elektronické kontaktní osobní údaje, kterými jsou zejména Vaše telefonní číslo a e-mailová adresa. Zpracováváme i identifikační údaje z Vašeho uživatelského účtu, např. Vaše uživatelské jméno, heslo a bezpečnostní informace používané případně pro ověřování a přístupu k uživatelskému účtu.

Mezi další osobní údaje, které můžeme zpracovávat, patří i údaje o Vašich objednávkách, tj. historie objednávek nebo osobní údaje poskytnuté Vámi při naší vzájemné komunikaci.

Můžeme shromáždit informace o tom, jak využíváte naše internetové stránky, příp. jak fungují součásti našeho internetového obchodu. Při Vašem přístupu na webové stránky E-shopu mojecalibra.cz jsou zaslány informace Vaším internetovým prohlížečem Vašeho koncového zařízení na server naší webové stránky a jsou dočasně uloženy v souborech protokolu, tzv. Logfiles. Evidence v souborech Logfiles je bezpodmínečně nutná pro provoz naší webové stránky. Tyto Logfiles obsahují následující údaje: typ/verze prohlížeče, použitý operační systém, datum a čas návštěvy, IP adresa dotazujícího se zařízení, referenční URL (URL původu, ze které přicházíte na naše webové stránky), přenesený objem dat, čas stažení. IP adresy přistupujícího uživatele jsou po ukončení použití vymazány. Údaje v tzv. Logfiles můžeme vyhodnocovat v anonymizované podobě z důvodu, aby bylo možné webové stránky dále zlepšovat a optimalizovat pro uživatele, a také aby bylo možné nalézt a odstranit chyby. Vyhodnocování Logfiles probíhá z důvodu našeho oprávněného zájmu na nabízení naší webové stránky a také z důvodu zajištění stability a bezpečnosti.

Naše webové stránky a e-maily využívají, soubory cookies (viz níže) a data zařízení, jako jsou Vaše adresy IP, typy operačních systémů a typy prohlížečů, jazyky prohlížeče, geografická poloha zařízení. Z tohoto zdroje je možné např. shromáždit i datum přístupu a dobu přístupu na naše webové stránky a Vaše vyhledávací dotazy.

3. Účely a způsoby zpracování Vašich osobních údajů

Za účelem plnění našeho smluvního vztahu zpracováváme zejména Vaše identifikační a kontaktní osobní údaje (oslovení, jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailovou adresu, adresu pro doručení či jinou kontaktní adresu), příp. další osobní údaje poskytnuté na základě plnění našeho smluvního vztahu (např. číslo bankovního účtu, IBAN a BIC, číslo objednávky); v tomto případě je poskytnutí Vašich osobních údajů smluvním požadavkem, bez něhož není možné smlouvu uzavřít a následně ji plnit. Právním základem zpracování je plnění smlouvy.

V těchto případech dochází při plnění našeho smluvního vztahu i ke zpracování osobních údajů za účelem zpracování plateb Vašich objednávek. Zde rovněž dochází k předání Vašich osobních údajů společnostem vydávajícím kreditní karty, poskytovatelům platebních služeb, poskytovatelům služeb platebních bran a bankám, to vše na základě Vaší podané objednávky.

Při doručování Vámi objednaného zboží můžeme předat Vaše osobní údaje poskytovatelům služeb a dodávek (zejména přepravcům), což zahrnuje sdílení Vaší adresy a kontaktních informací pro doručení zboží (jméno, příjmení, tel. číslo, e-mail) např. se subjekty jako je Česká pošta, PPL, DPD, Zásilkovna a další.

Za účelem naší vzájemné komunikace a personalizování našeho vztahu zpracováváme v nezbytném rozsahu Vaše osobní údaje při naší vzájemné individuální komunikaci, při hodnocení Vaší spokojenosti s nakupováním, dále můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje při publikaci Vašich recenzí, Vašeho doporučení zboží, při vyřizování Vašich stížností, podnětů nebo reklamací. Právním základem zpracování je plnění smlouvy (při komunikaci ohledně dodávky zboží), příp. oprávněný zájem Správce na možnosti komunikovat se svými zákazníky. Pokud bychom pořádali zákaznickou soutěž nebo doručovali výhru, právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů pro tyto účely by byl Váš souhlas.

K personalizování našeho vztahu můžeme využít i Vaše preference (ve vztahu ke zboží, druhu zboží apod.) nebo demografické údaje (pohlaví, věk). Při sběru dat o Vašich nákupech zboží a služeb může dojít i k profilování. Profilováním se rozumí forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména za účelem rozboru nebo odhadu, resp. analýzy či předvídání aspektů týkajících se osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu; automatizované rozhodování ve smyslu GDPR není používáno.

Za účelem registrace a správy Vašeho uživatelského účtu zpracováváme v nezbytném rozsahu Vaše osobní údaje v případech, kdy jste se na základě Vašeho souhlasu registrovali jako registrovaní zákazníci. Při registraci se jedná zejména a Vaše oslovené, jméno, příjmení, e-mailovou adresu, adresu bydliště nebo adresu doručování, telefonní číslo, heslo, adresu IP při přihlášení. Takto poskytnuté osobní údaje umožňují jednodušší nakupování, neboť jste nám jako uživatel známi. Můžete kdykoliv požádat o zrušení Vašeho uživatelského účtu. Osobní údaje poskytnuté při registraci zpracujeme pouze na základě Vašeho souhlasu. Při správě Vašeho uživatelského účtu je právním základem zpracování oprávněný zájem správce na lepším kontaktu se zákazníky a při realizaci Vašich objednávek na základě údajů z uživatelského účtu je právním základem plnění smlouvy.

Za účelem hodnocení našeho vztahu při Vaší návštěvě a využívání E-shopu mojecalibra.cz, vč hodnocení kvality produktů a služeb, zpracováváme Vaše osobní údaje v případech analýzy způsobu a množství prodeje a pro účely vývoje nových produktů a služeb. Můžeme zejména provádět analýzu na našich webových stránkách, analýzu Vašeho zájmu o určité služby, analýzu Vašich nákupů, množství odebraných produktů, analýzu Vašeho zájmu o texty či části textů apod. K tomu nám slouží údaje o návštěvnosti, čtenosti, počtu shlédnutých stránek, zařízení, ze kterého přicházíte na naše webové stránky, případně i údaje o času stráveného na našich stránkách. Tyto informace získáváme pro lepší a relevantnější obsah webových stránek, můžeme tak sledovat i efektivitu reklam a zjišťovat různé problémy. K takové analýze využíváme zejména služby Google Analytics (viz níže). Zpracování Vašich osobních údajů za tímto účelem je založeno buď na základě Vašeho souhlasu, případně na základě našeho oprávněného zájmu na přímém marketingu.

Za účelem zasílání obchodních sdělení ve formě nabídek produktů a služeb a za účelem nabídky našeho zboží, včetně vedení marketingových akci a zasílání reklamy, zpracováváme Vaše osobní údaje z důvodu, abychom Vás informovali o nových produktech, službách či jiných akcích či činnostech, a to vč. oslovování s nabídkou využívání těchto produktů, služeb či jiných akcí. Jedná se v tomto případě o zpracování Vašeho oslovení, jména, příjmení, e-mailové adresy, telefonního čísla, případně rovněž Vaší IP adresy. Obchodní sdělení můžete vždy odmítnout prostřednictvím odkazu pro odhlášení, který naleznete v každém emailu, poté Vám již nebudeme moci obchodní sdělení zasílat. Právním základem zpracování je v tomto případě oprávněný zájem Správce na přímém marketingu. V případech, kdy jste doposud nebyli našimi zákazníky, vyžádáme si pro tyto účely zpracování Vašich osobních údajů Váš výslovný souhlas. Naše obchodní sdělení mohou být i personalizována, a to na základě informací, které jste nám poskytli.

Za účelem zasílání obchodních sdělení a vedení marketingových akcí, včetně zasílání obchodních sdělení ve formě nabídek produktů a služeb a zasílání reklamy, můžeme předat Vaše osobní údaje i smluvně pověřenému subjektu/zpracovateli, který nám tyto služby poskytuje jako externí zpracovatel. Jedná se o Mailchimp, což je online služba, která uživatelům umožňuje jednak odesílat newslettery, jednak je také navrhnout. K tomu doplňujeme, že tento zpracovatel zajišťuje bezpečnost zpracování Vašich osobních údajů (srov. https://mailchimp.com/legal/privacy/).

Za účelem sdílení nutných informací se třetími stranami Zpracováváme Vaše osobní údaje a můžeme je sdílet se subjekty, které poskytují Správci e-mailová řešení, služby hostování v cloudu, zpracování plateb, podporu a údržbu webových stránek a případně právní, regulační nebo auditorské služby, to vše za dodržení pravidel pro zpracování osobních údajů i ze strany těchto subjektů.

Za účelem dodržování právních předpisů zpracováváme Vaše osobní údaje tak, že např. vedeme záznamy o dodaných produktech a můžeme sdílet Vaše osobní údaje se státními úřady, to vše však vždy jen na základě zákonného zmocnění nebo povinností obsažených v právních předpisech. Toto zpracování zahrnuje i možné použití osobních údajů pro účetní a daňové účely. Můžeme sdílet Vaše osobní údaje, abychom vyhověli požadavkům úřadů, případně v rámci obhajoby nebo uplatňování našich zákonných práv nebo nároků. Ke zpracování osobních údajů může dojít i v jiných případech stanovených zákonem nebo předpokládaných na základě zákona (např. při převodu závodu), příp. při plnění povinností stanovených právními předpisy.

4. Jak můžete spravovat Vaše osobní údaje

 • Webové stránky. Soukromí Vašich informací můžete upravit a spravovat prostřednictvím našich webových stránek nebo prostřednictvím uživatelského účtu, což Vám umožní odhlásit se z určitých funkcí, které nabízíme. Úpravou nastavení zařízení nebo prohlížeče můžete spravovat informace úpravou svého osobního profilu, předplatného, ​​souborů cookies a služeb určování polohy.
 • E-mailem. Můžete kdykoliv odhlásit odebírání newsletteru nebo jiných marketingových informací prostřednictvím odkazů v e-mailech, které od nás obdržíte. Každý e-mail, který od nás obdržíte, Vám umožní odhlásit se z přijímání budoucích e-mailů. Veškeré zasílání informací o produktech a nabízení produktů je podmíněno buď Vaším souhlasem nebo předchozím obchodním vztahem s námi. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.
 • Kontaktujte nás. Pokud chcete změnit nebo aktualizovat své osobní údaje nebo získat jakékoliv další informace o zpracování osobních údajů, můžete nás kdykoliv kontaktovat také na adrese eshop@mojecalibra.cz.

5. Používání souborů cookies

Při prohlížení našich webových stránek se do Vašeho prohlížeče ukládají informace v podobě tzv. datových souborů cookies (malé textové soubory „cookies“). V rámci fungování těchto souborů cookies se do nich ukládají údaje o tom, jakým způsobem stránku používáte (identifikátory, datum návštěvy atd.). Důvodem využívání cookies je tak zejména usnadnění používání našich webových stránek a rovněž i zobrazování personalizovaného obsahu a nabídky.

Ukládání některých souborů cookies můžete zabránit a již existující cookies můžete smazat prostřednictvím odpovídajícího nastavení Vašeho internetového prohlížeče. Pokud však budou cookies neaktivní, nebude možné využívat všechny prvky naší webové stránky. Většina novějších webových prohlížečů nabízí možnost kontroly uložených cookies prostřednictvím nastavení prohlížeče. Každý prohlížeč má toto nastavení jiné.

Cookies dále dělíme na cookies první strany (first party cookie) – jejich platnost je omezena na doménu webu, který prohlížíte. Tyto cookies jsou považovány za bezpečnější. Cookies třetí strany (third party cookie) – jsou umístěny pomocí skriptu z jiné domény. Uživatele tak lze sledovat napříč doménami. Používají se často pro vyhodnocení účinnosti reklamních kanálů.

Podle trvanlivosti lze cookies rozdělit na krátkodobé (session cookie) – vymažou se z vašeho počítače po zavření prohlížeče. Dlouhodobé (persistent cookie) – po zavření prohlížeče zůstávají zachovány, vymažou se teprve po uplynutí velmi dlouhé doby (ta záleží na nastavení Vašeho prohlížeče a nastavení cookies). Můžete je také ručně odstranit.

 • Cookies, které ukládá naše doména:

Nezbytně nutné cookies – jde o základní technické cookies, které jsou nezbytné k tomu, aby navštívené webové stránky plnily své základní funkce. Tento druh souborů cookies umožňuje navigaci na stránkách a použití Vámi požadovaných prvků, např. přístup k zabezpečeným oblastem stránek. Jsou odpovědné např. za uchování vybraného zboží v košíku, zobrazování seznamu oblíbených výrobků (schránka), příp. za aktivaci filtrů. Bez těchto cookies by nebylo možné nemohli poskytovat služby, které umožňují provoz našich webových stránek. K využívání těchto souborů cookies není nutný Váš výslovný/aktivní souhlas. Tyto soubory cookies jsou používány na základě zákona.

Výkonnostní a analytické cookies – jde o cookies, které se týkají výkonu našich webových stránek a našich reklamních kampaní. Obsahují anonymní informace o tom, jakým způsobem a v jakém rozsahu návštěvníci používají webové stránky. Prostřednictvím těchto souborů cookies je možné vidět interakci mezi návštěvníky a našimi webovými stránkami, neboť nám poskytují informace o navštívených oblastech, o čase stráveném na stránkách a o výskytu případných problémů, např. chybových hlášení. Tento druh cookies nám pomáhá zlepšit výkon našich webových stránek. Zde rovněž existují funkční cookies, které umožňují vylepšování komfortu a účinnosti webových stránek a zpřístupnění nejrůznějších funkcí. Ve funkčních cookies lze například uložit nastavení zobrazení, písma nebo jazyková nastavení. Zaznamenávají Vaše preference. K využívání těchto souborů cookies je nutný Váš souhlas.

Cílené/marketingové cookies – tyto cookies je možné využívat pro znázornění a cílení reklamy, která je relevantní pro uživatele a jeho zájmy. Tyto cookies se používají i pro ukládání a měření efektivity reklamní kampaně, se kterou se zákazník seznámil během návštěvy konkrétních webových stránek. Proto je např. možné vhodnějším způsobem komunikovat s potenciálními inzerenty. K využívání těchto souborů cookies je nutný Váš souhlas.

 • Cookies třetích stran – cizích domén:

Během doby prohlížení našich webových stránek mohou být zasílány cookies přímo z těchto stránek, ale i z webových stránek spravovaných jinými subjekty (cizí cookies, cookies třetích stran). Jedná se o nejrůznější tzv. pluginy. Jsou součástí webové stránky, generují je přímo tyto weby odlišných subjektů a vkládají je na navštívené stránky. Pluginy jsou obvykle určeny pro sociální sítě ke sdílení obsahu těchto sítí.

Existence těchto pluginů na webových stránkách znamená přenos cookies tam a zpět mezi webovými stránkami třetími stranami.  Všechny informace, které shromáždí třetí strany, budou odpovídat zásadám ochrany našeho webu a zásadám ochrany informací těchto subjektů.

GOOGLE ANALYTICS

Používáme na našich webových stránkách některé nástroje služby Google Analytics, kterou poskytuje společnost Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA („Google“), pro analýzu návštěvnosti našeho webu. Jedná se o cizí cookies (cookies třetích stran), které se shromažďují a zpracovávají anonymně pro potřeby monitorování prohlížení a zvýšení efektivity navigace (výkonnostní cookies). Tyto cookies jsou řízeny třetí stranou a Správce nemá přístup ke čtení nebo zápisu těchto údajů.

Analytické cookies Google Analytics se používají ke shromažďování informací, které nám pomáhají zjišťovat, jakým způsobem návštěvníci využívají naše stránky a jaké jsou jejich preference, ovšem anonymně (mezi shromažďovanými informacemi je však IP adresa uživatele). Google Analytics tyto informace shromažďuje a zpracovává proto, aby z nich následně sestavil statistické přehledy o využití webových stránek. Nevyužíváme ale tento nástroj k monitorování ani ke shromažďování osobních údajů ani jiných informací, které by mohly vést k identifikaci návštěvníků webových stránek. Naše webové stránky nedovolují provádět operace tohoto typu třetím stranám. IP adresy nejsou přiřazovány k žádným jiným údajům, které Google vlastní, ani se nepokouší přiřadit žádné IP adresy k žádným identitám uživatelů webových stránek. Google může tyto informace postoupit třetím stranám, jestliže to nařizují právní předpisy nebo jestliže třetí strany zpracovávají tyto údaje pro potřeby a ve jménu společnosti Google.

Podrobnější informace o cookies nástrojích Google Analytics naleznete na webových stránkách Google https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs&ref_topic=2919631.

Můžete zablokovat ukládání cookies úpravou nastavení ve Vašem prohlížeči. Současně uvádíme, že jestliže si nepřejete, aby byly Vaše údaje shromažďované pomocí nástroje Google Analytics, máte možnost nainstalovat si do svého prohlížeče přídavný doplněk (add-on), tzv. Google Analytics opt-out, z následujícího odkazu: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=cs.

 • Na našich webových stránkách používáme následující cookies:

Název cookie

Vydavatel

Typ

Trvanlivost

Popis a účel

PHPSESSID

mojecalibra.cz

nezbytně nutné

po dobu relace

Zachování stavu uživatelské relace v požadavcích na stránku.

SKcookieConsent

mojecalibra.cz

nezbytně nutné

1 měsíc, v případě plného souhlasu 1 rok

Uchování souhlasů či nesouhlasů pro práci s uložišti (cookies).

_nss

mojecalibra.cz

nezbytně nutné

po dobu relace

Je možné rozpoznat, co vedlo k načtení stránky (prokliknutí odkazu na jiném webu, odeslání formuláře, načtení uvnitř iframe, pomocí JavaScriptu atd).

Google Analytics

Google

statistické

2 roky

Google Analytics, tj. analýza návštěvnovsti a používání webu

_fbp

META Ltd.

marketingové

3 měsíce

Sběr audiencí, remarketingová data pro cílení reklamy META – Facebook a Instagram

IDE

.doubleclick.net

marketingové

390 dní

Remarketing, tj. cílení internetové reklamy.

 

Shromážděné soubory cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

Přehled systémů, jejichž cookies třetích stran používáme:

Systém

K čemu slouží

Google Display&Video360 (dříve DoubleClick)

Používáme k měření efektivity a realizaci online marketingových kampaní (reklamy). Nástroj nám pomáhá zobrazovat personalizovanou reklamu právě podle vašeho chování na webu mojecalibra.cz.

Google Analytics

Nástroj na analýzu webových stránek od Google, Inc., který vám ukládá do prohlížeče cookie, aby mohl vyhodnotit, chování na webu a vytvořit tak report o chování uživatelů našeho webu.

Google tag manager

Správce značek Google je nástroj, který nám umožňuje spravovat marketingové a analytické značky a umisťovat je na naše webové stránky.

Facebook

Používáme cookies od společnosti Facebook Inc. Pomocí anonymního identifikátoru uvedeného v této cookie můžeme zajistit, že na Facebooku uvidíte méně naší nevhodné reklamy pro vás a naopak více takové, která by vás mohla zajímat.

Google Ads

Používáme k měření efektivity a realizaci online marketingových kampaní (reklamy). Nástroj nám pomáhá zobrazovat personalizovanou reklamu právě podle vašeho chování na webu mojecalibra.cz.

Google Ads je reklamní systém provozovaný společností Google.

6. Další využívané služby

 • Online prezentace na sociálních sítích

Na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram) provozujeme online prezentace naší značky a E-shopu mojecalibra.cz. Za zpracování údajů na sociálních sítích odpovídají příslušní provozovatelé sítí a stanovují si vlastní pravidla pro zpracování osobních údajů, např. prohlášení o ochraně osobních údajů sítě Facebook naleznete zde: https://www.facebook.com/about/privacy/. Prostřednictvím sociálních sítí můžete komentovat naše příspěvky, dávat hodnocení, příp. nás kontaktovat. Právním základem pro zpracování osobních údajů při naší prezentaci na sociálních sítích je náš oprávněný zájem k oslovování dalších osob o našich službách a rozvoji našeho podnikání.

 • Odkazy na sociální sítě

Na webových stránkách E-shopu mojecalibra.cz jsou umístěny odkazy na sociální sítě. Nejedná se o zásuvné moduly sociálních sítí, ale o propojení s našimi nabídkami v rámci těchto médií. Na stránky sociální sítě budete přesměrováni, pouze pokud kliknete na grafický prvek sítě, poté získá poskytovatel služby Vaše uživatelské informace, typicky Vaši IP adresu. Pokud některý z těchto odkazů použijete a zároveň jste přihlášeni k Vašemu příslušnému účtu, mohou provozovatelé sociálních sítí za určitých okolností shromažďovat také informace o Vašem používání internetu. Předávání Vaší IP adresy provozovatelům otevřených webových stránek je technicky nezbytné a platí pro všechny webové stránky. Zpracování osobních údajů se řídí zásadami přijatými provozovateli těchto sociálních sítí.

Aktuálně existují odkazuji na naše účty na těchto sítích: Facebook a Instagram.

 • Reklama na internetu

Využíváme Vaše osobní údaje pro personalizovanou reklamu. Reklamní nabídky Vám jsou proto prezentovány cíleně. Využíváme reklamy na sociálních sítích (Facebook Ads, Instagram Ads) a reklamní plochy, které jsou zprostředkovány společností Google, například Google Ads (Google), Sklik (Seznam). Facebook (Facebook, Instagram):

Informace o reklamách na Facebooku: https://www.facebook.com/about/ads/.

Nastavení reklam pro Facebook: https://www.facebook.com/adpreferences/ad_settings/?entry_product=account_settings_menu

Ochrana soukromí Google (reklamní síť Google, vyhledávání Google): https://policies.google.com/technologies/ads?hl=cz

Nastavení reklam pro Google naleznete zde: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google Display & Video 360:  Při provozu naší webové stránky rovněž používáme nástroj Display & Video 360 od společnosti Google, který zaznamenává data pro účely analýzy, marketingu a optimalizace. Tímto je docíleno zlepšení našich marketingových opatření a našich webových stránek. Zaznamenaná data využívá Display & Video 360 k tomu, aby byly propojeny reklamní kontakty a kliknutí na reklamní inzerci s následným využitím našich webových stránek. Lze tak rozpoznat, zda návštěvníci webu, kteří shlédli naše reklamy, navštěvují naše webové stránky a zajímají je naše produkty, případně které produkty je zaujaly. Tím lze docílit efektivnější reklamy. Uložená data rovněž lze použít k distribuci reklamy na základě vašeho zájmu o produkty či zboží (např. dle zobrazení). K zaznamenávání informací jsou použity pseudonymy online identifikačních čísel (např. ID souborů Cookie nebo IP adres). Žádná jednoznačně identifikovatelná data související s uživatelem nejsou ukládána. Všechna používaná ID slouží výlučně k identifikaci Vašeho koncového zařízení a internetového prohlížeče. Bez souhlasu nepoužíváme zaznamenaná data k tomu, abychom Vás osobně identifikovali jako uživatele našich webových stránek.

Společnost Google může u svých registrovaných uživatelů spojit návštěvu webové stránky s registrovanými daty. Zde je popis: https://support.google.com/displayvideo/answer/7621162?hl=cs.

Sklik je systém společnosti Seznam.cz, IČO: 26168685, který umožňuje zobrazování reklamy ve vyhledávání na Seznam.cz a na nejnavštěvovanějších webech internetu. Užívá soubory cookies. Návštěvník navštěvující naše stránky přes reklamu Sklik je tedy rozeznán díky uloženému záznamu v jeho počítači – souboru cookie. Uživatel našich stránek musí souhlasit s použitím tohoto systému prostřednictvím souhlasu s příslušnými cookies. Služba rovněž umožňuje ukazovat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše služby, reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz.

 • Přihlášení přes Facebook

Můžete se do našeho E-shopu mojecalibra.cz přihlásit pomocí sociální sítě Facebook. Přihlášení přes Facebook je plnohodnotné, bude Vám založen účet zákazníka a další registrace není nutná. Právním základem pro takové zpracování je oprávněný zájem Správce na rozšíření podnikání a jednodušším nakupování. Účel a rozsah shromažďování Vašich osobních údajů a další zpracování a používání údajů, jakož i odpovídající práva a možnosti nastavení na ochranu vašeho soukromí, jsou stanoveny společností Facebook.

Přihlášení přes sociální síť Facebook je služba sociální sítě Facebook, která je provozována společností Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. K přihlášení jste převedeni na webovou stránku společnosti Facebook, kde se můžete přihlásit se svými údaji uživatele. Tím dojde ke spojení služby Facebook Profil a služby našeho E-shopu mojecalibra.cz. Spojením obdrží náš e-shop automaticky od společnosti Facebook ty informace, s jejichž přenosem jste dali souhlas (např. jméno, příjmení, e-mailová adresa, profil, pohlaví, seznam přátel).

Další informace o Facebook-Connect a nastavení naleznete v pokynech o ochraně osobních údajů: www.facebook.com/about/privacy.

 • Přihlášení přes Google

Do našeho E-shopu mojecalibra.cz se můžete přihlásit i pomocí sítě Google. Tato služba je poskytována společností Google Inc. se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Přihlášení přes Google je plnohodnotné, bude Vám založen účet zákazníka a další registrace není nutná. Právním základem pro takové zpracování je oprávněný zájem Správce na rozšíření podnikání a jednodušším nakupování. Účel a rozsah shromažďování Vašich osobních údajů a další zpracování a používání údajů, jakož i odpovídající práva a možnosti nastavení na ochranu vašeho soukromí, jsou stanoveny společností Google.

K přihlášení jste převedeni na webovou stránku společnosti Google, kde se můžete přihlásit se svými údaji uživatele Google. Tím dojde ke spojení Vašeho Google účtu a služby našeho E-shopu mojecalibra.cz. Spojením obdrží náš e-shop automaticky od společnosti Google ty informace, s jejichž přenosem jste dali souhlas (např. jméno, příjmení, e-mailová adresa, profil, pohlaví).

Přihlašování do jiných aplikací a služeb pomocí účtu Google je popsáno zde: https://support.google.com/accounts/answer/112802?hl=cs&co=GENIE.Platform%3DDesktop.

 • Použití zásuvných modulů pro Facebook

Naše webové stránky používají zásuvné moduly sociální sítě Facebook. Další informace o zásadách ochrany osobních údajů Facebook naleznete na následujícím odkazu: https://www.facebook.com/policy.php. Seznam pluginů naleznete zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Pokud přejdete na stránku v rámci E-hopu mojecalibra.cz, která obsahuje takový zásuvný modul, Váš internetový prohlížeč naváže přímé spojení se servery společnosti Facebook. Obsah zásuvného modulu je společností Facebook přenášen přímo do Vašeho prohlížeče a je integrován do stránky. Tímto zapojením získá společnost Facebook informace, že Váš prohlížeč přistoupil na příslušnou stránku v rámci našeho e-shopu, i když nemáte profil na Facebooku nebo nejste v daném okamžiku přihlášeni na Facebook. Tyto informace (včetně vaší IP adresy) jsou přenášeny z Vašeho prohlížeče přímo na server společnosti Facebook v USA, kde jsou uloženy. Pokud jste přihlášeni na Facebook, bude Facebook schopen přímo spojit Vaši návštěvu na našem e-shopu s Vaším profilem na Facebooku. Pokud použijete zásuvný modul, např. tím, že napíšete komentář, budou tyto informace přeneseny přímo na server společnosti Facebook, kde budou uloženy. Tyto informace mohou být zveřejněny ve Vašem profilu na Facebooku a budou zobrazeny Vašim přátelům na Facebooku. Nemáme žádný vliv na obsah zásuvných modulů a zprostředkování informací, k tomu je možné prostudovat zásady ochrany osobních údajů společnosti Facebook: www.facebook.com/about/privacy.

Pokud nechcete, aby společnost Facebook přímo spojovala Váš profil na Facebooku s údaji shromážděnými prostřednictvím našich webových stránek, je nutné se, abyste se odhlásili z Facebooku dříve, než navštívíte naše webové stránky. Také můžete zcela zabránit tomu, aby byly zásuvné moduly pro Facebook načteny, když použijete doplňky pro váš prohlížeč. Pokud se u výše popsaných dat jedná o osobní údaje, je právním základem pro jejich zpracování čl. 6 odst. 1, první pododstavec, písm. f) GDPR.

 • Google Tag Manager

Používáme rovněž Google Tag Manager („GTM“) pro sledování a analýzu a spouštění funkcí webových stránek. GTM však neshromažďuje osobní údaje. Jde o elektronický nástroj, který automaticky aktualizuje fragmenty kódů, které shromažďují citlivé informace. Tato data však GTM nepoužívá. I pokud z Vaší strany dojde k nepovolení cookies nebo deaktivaci měření relace na základě URL, zůstanou kódy spravované nástrojem GTM aktivované. Pokud dojde k ukládání cookies nástrojem GTM, dojde k tomu na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Další informace najdete na https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/.

7. Technická opatření ochrany osobních údajů

Správce zavedl technická, administrativní a fyzická bezpečnostní opatření k ochraně Vašich osobních údajů. V rámci našeho úsilí o ochranu Vašich osobních údajů jsme přijali následující opatření:

 • požadavek na heslo při přístupu k Vašim osobním informacím;
 • používání firewall pro ochranu informací uložených na našich serverech;
 • využití šifrování při přenosu osobních informací na naše servery;
 • omezení počtu pracovníků, kteří mají potenciální přístup k osobním údajům; a
 • pravidelné zálohování systémů na ochranu integrity osobních informací a údajů.

Existuje vždy určité riziko, že neautorizovaná třetí strana prolomí naše bezpečnostní systémy. V případě narušení bezpečnosti Vašich osobních údajů Vás budeme informovat. Takové oznámení by zahrnovalo popis události, jaké informace byly prolomeny, co Správce dělá a koho by měla dotčená osoba kontaktovat s dalšími otázkami.

8. Zpracování osobních údajů dětí

Správce vědomě neprodává produkty, nevyžaduje a nezpracovává osobní údaje dětí, tj. z pohledu právních předpisů osob mladších 16 let, bez souhlasu rodičů. Zjistíme-li, že dítě mladší 16 let nám předložilo informace bez souhlasu rodičů, přijmeme veškerá přiměřená opatření k jeho odstranění z našich databází a nepoužijeme tyto informace k žádným účelům (s výjimkou případů, kdy je to nezbytné k ochraně dítěte nebo jiných osob). Pokud se dozvíte o jakýchkoli osobních údajích, které jsme získali od dětí mladších 16 let, kontaktujte nás prosím na adrese: eshop@mojecalibra.cz.

9. Ukládání (uchovávání) osobních údajů

Nebudeme Vaše osobní údaje uchovávat po delší dobu, než jaká je nutná ke splnění našich smluvních, resp. zákonných závazků, příp. na dobu delší, než která je nutná k ochraně před jakýmikoliv odpovědnostními nároky (např. 3 roky dle daňového řádu nebo dle občanského zákoníku atd.) nebo která představuje náš oprávněný zájem na zachování našeho vzájemného kontaktu.

10. Vaše práva

Máte všechna práva spojená se zpracováním osobních údajů Správcem, která Vám vyplývají z právních předpisů. Dodržujeme zejména následující zásady:

 • Transparentnost a právo na informace. Poskytujeme upozornění o tom, jakým způsobem v okamžiku shromažďování osobních údajů používáme Vaše osobní údaje. Toto oznámení o ochraně osobních údajů a informací také zveřejňujeme za účelem větší transparentnosti, o čemž svědčí i tyto zásady.
 • Právo na přístup, opravu, omezení zpracování a výmaz. Poskytujeme subjektům osobních údajů přístup k jejich osobním údajům, pokud to vyžadují platné právní předpisy nebo Vaše žádost. Navíc opravíme osobní údaje, pokud jsou nesprávné, nepřesné či neúplné. Znamená to tedy, že nás můžete kdykoliv požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud zpracovávány jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou předávány či zpřístupněny, po jakou dobu je budeme zpracovávat, zda a jak uplatníte právo na jejich opravu, výmaz, omezení zpracování či jak a kde můžete vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů. Budeme Vás blíže informovat, odkud jsme Vaše osobní údaje získali a zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně případného profilování.

Zajistíme Vaše právo na výmaz Vašich osobních údajů, což znamená, že jsme povinni vymazat Vaše osobní údaje pokud (a) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (b) zpracování je protiprávní, (c) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (d) nám to stanovuje zákonná povinnost. Výjimkou jsou případy, kdy je nutné Vaše osobní údaje uchovat pro splnění právních povinnosti, z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví nebo např. pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Zajistíme Vaše právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, tedy tak, že dokud nebudou vyřešeny jakékoliv sporné otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů. Omezíme zpracování osobních údajů, pokud popíráte jejich přesnost, zpracování je protiprávní a odmítnete výmaz osobních údajů, Vaše osobní údaje již nepotřebujeme, ale potřebujeme je pro výkon nebo obhajobu právních nároků nebo v případě Vaší oprávněné námitky proti zpracování Vašich osobních údajů.

 • Právo kdykoli vznést námitku proti zpracování a odvolat souhlas. Dále můžete kdykoli zrušit jakoukoli marketingovou komunikaci s naší společností. Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely našeho oprávněného zájmu a přímého marketingu založeného na našem oprávněném zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány, pokud zde neexistují závažné oprávněné důvody pro další zpracovávání.

Právo vznést námitku rovněž znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme z důvodu našeho oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány, pokud zde neexistují závažné oprávněné důvody pro další zpracovávání.

 • Právo na přenositelnost dat. Na základě Vaší konkrétní situace Vám poskytujeme právo získat a opětovně použít osobní údaje napříč různými službami, včetně přenosu osobních údajů na jiného správce dat nebo na důvěryhodnou třetí stranu.
 • Změny účelů zpracování a výslovný souhlas. Máte možnost vyjádřit svůj souhlas se zpracováním Vašich údajů pro nové a jiné účely, než pro které jste původně svůj souhlas udělili. Příp. Vás budeme informovat o právním základu nového zpracování v případech, kde bude nutné získat Vás výslovný souhlas. Datum, které vidíte v těchto zásadách ochrany osobních údajů, bude obsahovat poslední datum aktualizace zásad.

11. O těchto zásadách

Čas od času tyto zásady přezkoumáváme a můžeme je revidovat, protože přidáváme nové funkce a služby. Níže uvádíme datum, kdy byly na této stránce zveřejněny poslední změny. Pokud aktualizujeme zásady ochrany osobních údajů s významnými změnami, dáme Vám vědět, například umístěním poznámky na našich webových stránkách. Pravidla pravidelně kontrolujte, a to zejména dříve, než nám poskytnete jakékoli informace.

12. Jak nás kontaktovat s dotazy

Jak jsme již uváděli výše, jakékoliv žádosti mohou být předloženy takto:

 • Odmítnutí marketingové komunikace: můžete kdykoli odhlásit podle pokynů k odhlášení z našich komerčních e-mailů – eshop@mojecalibra.cz
 • Chcete-li uplatnit zbývající práva: Zašlete svůj požadavek na gdpr@noviko.cz. Reakci od nás obdržíte co nejdříve, nejpozději do 72 hodin od jejího obdržení. Pokud z nějakého důvodu potřebujeme tuto dobu prodloužit, budeme vás kontaktovat.
 • Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů je vám k dispozici náš pověřenec pro ochranu osobních údajů na výše uvedených mailových adresách.
 • Uplatněním Vašich práv se nedotýká Vašeho práva podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Takto můžete učinit zejména v případech, kdy se domníváte, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány neoprávněně nebo v rozporu s právními předpisy. Stížnost můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, jehož sídlo se nachází na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Zásady aktualizovány:  1. 1. 2024