Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu Přejít k vyhledávání

Doprava zdarma při nákupu nad 599 Kč (DPD, Zásilkovna)
U malých zásilek zvýhodněná cena Zásilkovny - 49 Kč

Zavřít

Vrácení a reklamace

Potřebujete nám vrátit zboží v zákonné 14-ti denní lhůtě nebo chcete zboží reklamovat? Prosíme, postupujte podle informací, které naleznete níže (včetně formulářů na Odstoupení od smlouvy a Reklamaci).
Pokud si nejste jisti správným postupem, ozvěte se nám na e-mail eshop@mojecalibra.cz nebo na tel. č. +420 607 145 206, rádi Vám pomůžeme.

Menu

POUČENÍ KUPUJÍCÍHO (SPOTŘEBITELE) O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Právo odstoupit od smlouvy

  1.1. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

  1.2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího - NOVIKO s.r.o., se sídlem Palackého třída 537/163, Medlánky, 612 00 Brno, IČ: 284 33 092, formou jednostranného právního jednání (e-mailem na eshop@mojecalibra.cz).

  1.3. Adresa pro vrácení zboží:
  Noviko s.r.o.
  Letiště Brno -Tuřany 964/13
  627 00 Brno -Tuřany
  Česká republika

  1.4. Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

  1.5. Na naší webové stránce (mojecalibra.cz) můžete rovněž elektronicky vyplnit a odeslat formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení. Využijete-li této možnosti, obratem Vám zašleme potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.

  1.6. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
 2. Důsledky odstoupení od smlouvy

  2.1. Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Odstoupíte-li od smlouvy, nejsme povinni vrátit Vám přijaté peněžní prostředky dříve, než nám Zboží předáte nebo prokážete, že jste nám Zboží odeslali. Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

  2.2. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese Noviko s.r.o., Letiště Brno-Tuřany 964/13, 627 00 Brno-Tuřany, Česká republika. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

  2.3. Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

  2.4. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1.1. Tento reklamační řád (dále jen „Reklamační řád“) upravuje vyřizování reklamací mezi prodávajícím, společností NOVIKO s.r.o., se sídlem Palackého třída 537/163, Medlánky, 612 00 Brno, IČ: 284 33 092, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 61588 (dále také jen "Prodávající"), a fyzickými osobami, které jsou ve smluvním vztahu s Prodávajícím v postavení kupujícího zboží, výrobků nebo služeb (dále také jen "Kupující" a „Zboží/věc“), to vše při prodeji Zboží spotřebitelům v internetovém obchodě Prodávajícího www.mojecalibra.cz (dále jen „E-shop mojecalibra.cz“).

  1.2. Reklamační řád je vydán v souladu s právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a je nedílnou součástí Obchodních podmínek pro prodej zboží prostřednictvím E-shopu mojecalibra.cz.

  1.3. Tento Reklamační řád se vztahuje pouze na případy, kdy je Kupující spotřebitelem. Spotřebitelem se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

  1.4. Odesláním objednávky Prodávajícímu Kupující potvrzuje, že byl řádně informován o podmínkách a způsobu reklamace Zboží, včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit.
 2. KDY MÁ ZBOŽÍ VADY A JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA

  2.1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží nemá při převzetí vady. Zejména Prodávající odpovídá, že v době, kdy Kupující zboží převzal, Zboží: a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem, b) je vhodné k účelu, pro který jej Kupující požaduje a s nímž Prodávající souhlasil, a c) je Zboží dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

  2.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností (a) je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem, b) věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může Kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, c) je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může Kupující rozumně očekávat, a d) věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Prodávající Kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.

  2.3. Předchozí odstavec se nepoužije v případě, že Prodávající Kupujícího před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a Kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.

  2.4. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí Zboží, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha Zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

  2.5. Má-li Zboží vadu, může Kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nového Zboží bez vady nebo opravu Zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Kupujícího.

  2.6. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.

  2.7. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující Zboží koupil. K odstranění vady převezme Prodávající Zboží na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, Prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené. Nepřevezme-li Kupující věc v přiměřené době poté, co jej Prodávající vyrozuměl o možnosti věc po opravě převzít, náleží prodávajícímu obvyklá úplata za uskladnění.

  2.8. Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího, to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

  2.9. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud a) Prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil podle odst. 2.7, b) se vada projeví opakovaně, c) je vada podstatným porušením smlouvy, nebo d) je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Kupujícího. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou Kupující obdržel. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.  Odstoupí-li Kupující od smlouvy, prodávající vrátí Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu Kupující prokáže, že věc odeslal.

  2.10. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil. Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.

  2.11. Dokud Prodávající nesplní své povinnosti z vadného plnění, nemusí Kupující platit dosud neuhrazenou kupní cenu nebo její část.

  2.12. Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží také v případě poškození Zboží při přepravě v případě vlastní přepravy Kupujícího, používání či umístění Zboží v nevhodných podmínkách (vlhkost, chemické a mechanické vlivy, povětrnostní podmínky apod.), neodborného zacházení nebo zanedbání náležité péče, poškození Zboží nevhodným způsobem ošetření a/nebo poškození Zboží nadměrným zatěžováním. 
 3. KONTROLA PŘI PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

  3.1. Během převzetí zásilky se Zbožím provede Kupující kontrolu zásilky a neporušenost obalů. V případě doručení zjevně poškozené zásilky má Kupující právo tuto zásilku nepřijmout, v tomto případě ihned sepíše o této skutečnosti protokol s přepravcem, resp. osobou předávající Zboží. V případě pozdějšího zjištění, nejpozději však do 3 (třech) pracovních dnů od doručení zásilky, oznámí tuto skutečnost Kupující Prodávajícímu. Pokud neoznámí Kupující zjevné vady množství, jakosti nebo vyhotovení Zboží ve lhůtě podle tohoto odstavce, má se za to, že Zboží bylo dodáno bez zjevných chyb a v množství dohodnutém v kupní smlouvě.

  3.2. Kupující je povinen neúplnou nebo poškozenou zásilku neprodleně oznámit e-mailem na adresu: eshop@mojecalibra.cz a sepsat s dopravcem zápis o poškození a bez zbytečného odkladu jej zaslat Prodávajícímu.
 4. JAK UPLATNIT REKLAMACI

  4.1. Vadu Zboží vytýká Kupující Prodávajícímu. Je-li však opravě určena jiná osoba, která je v místě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, Kupující právo na opravu u vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.

  4.2. Pokud je Zboží vadné, má Kupující právo uplatnit reklamaci zasláním Zboží na adresu:

  Noviko s.r.o.
  Letiště Brno -Tuřany 964/13
  627 00 Brno -Tuřany
  Česká republika

  zásilka by měla být viditelně označena "REKLAMACE".

  4.3. Kupující při reklamaci rovněž vyplní reklamační formulář a doručí jej Prodávajícímu spolu se Zbožím. Formulář bude mít podobu, kterou určí Prodávající, a vzor formuláře je k dispozici na internetových stránkách E-shopu mojecalibra.cz. Kupující je povinen ve formuláři uvést přesný druh a rozsah vad Zboží.

  4.4. Pro uplatnění reklamace dodržte následující:
  a) doručení vyplněného reklamačního formuláře od Kupujícího Prodávajícímu,
  b) dodání reklamovaného Zboží od Kupujícího Prodávajícímu;
  c) reklamované Zboží musí být Kupujícím řádně zabaleno, zejména aby nedošlo k jeho poškození během přepravy;
  d) Zboží není znečištěno a je předáváno v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami;
  e) Zboží zaslané na dobírku Prodávající nepřevezme.

  4.5. Kupující je povinen reklamovat vady Zboží u Prodávajícího bez zbytečného odkladu, co se o vadě dozvěděl.

  4.6. Prosíme, aby Kupující přiložil k reklamovanému Zboží kopii prodejního dokladu.

  4.7. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je Prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i ve svém sídle. V provozovně musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizováním reklamací.
 5. LHŮTA PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE

  5.1. Kupující může vytknout vadu, která se na Zboží projeví v době dvou let od převzetí. Vytkl-li Kupující Prodávajícímu vadu oprávněně, doba podle první věty neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže věc užívat.

  5.2. Je-li na obalu Zboží uvedena doba, po kterou lze Zboží použít, zaručuje tím Prodávající, že si Zboží po určitou dobu při obvyklém použití uchová své funkce a výkonnost. Kupující má z takové záruky právo na dodání nové věci bez vad nebo na opravu věci. Prodávající v těchto případech zaručuje bezvadnost Zboží pouze během doby jeho použitelnosti.

 6. JAKÝ BUDE POSTUP PRODÁVAJÍCÍHO PŘI REKLAMACI

  6.1. Prodávající je povinen Kupujícímu vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a kontaktní údaje spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

  6.2. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a Kupující o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po marném uplynutí lhůty podle předchozí věty může Kupující od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

  6.3. Prodávající je povinen vydat Kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

  6.4. Po vyřízení reklamace Prodávající upozorní o ukončení reklamace Kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem.

  6.5. Okamžikem vyrozumění Kupujícího o vyřízení reklamace je reklamace považována za vyřízenou.

  6.6. Kupující je povinen reklamované Zboží převzít bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů od ode dne kdy byl o vyřízení reklamace informován.

  6.7. Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné. O proplacení nákladů je nutné požádat Prodávajícího bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 1 měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

  6.8. Kupující je povinen zkontrolovat přebírané Zboží a jeho soulad s protokolem reklamace. Kupující dále zkontroluje kompletnost Zboží.
 7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  7.1. Práva Kupujícího vyplývající ze zákona nejsou tímto Reklamačním řádem dotčena.

  7.2. Prodávající je oprávněn tento reklamační řád měnit. Účinnost změny nastává zveřejněním Reklamačního řádu na webu E-shopu mojecalibra.cz. Na práva a povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti změněného reklamačního řádu se vztahuje Reklamační řád účinný ke dni jejich vzniku.

  7.3. Tento Reklamační řád je účinný od 6. 1. 2023 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.

  7.4. Zpracování osobních údajů při reklamacích se řídí zásadami pro zpracovávání osobních údajů E-shopu mojecalibra.cz.

Soubory ke stažení